تلفن گویا

دسته بندی
فریبا اکبری

تلفن گویا

آرزو فلاح

آرزو فلاح

مسعود صفری

تلفن گویا

سارا یوسفی

نمونه صدا برای تلفن گویا ( دو زبانه )

محسن امیری

تلفن گویا