کودک

دسته بندی سن صدا
مینا زمانی

دوبله(آن شرلی)

الهام قربانی

آیتم تسویه حساب

محمدرضا مظفری

کل توانایی ها

محمد هادی بختیاری

همایش ملی روز حسابدار

مبین هدایت زاده

نبرد ایران و یونان

محمد کاظمی

داستان کوتاه

نیلوفر محمدعلیخانی

صدای کودک روی انیمیشن

نیلوفر محمدعلیخانی

صدای کودک روی انیمیشن به زبان فارسی

مژگان رضوی

خوانندگی کودک

سامان کیانی

تبلیغات /انگلیسی

الهام قربانی

گویندگی موشن