گوینده موفق: مذاکره، قیمت دهی و قرارداد

349,000تومان